Where to line up on the first day of school / Waar om op die eerste dag aan te tree:

Gr 1:    go to classes / gaan na klaskamers
Gr 2:    where they usually line up – at the end of the Gr 1 passage / waar hulle
gewoonlik aantree – aan die einde van die Gr 1 gang
Gr3:     tennis courts in front of the school / tennisbane voor die skool
Gr 4:   under the trees next to the Greg Albrecht Centre / onder die bome langs die
Greg Albrecht Sentrum
Gr 5:    next to tuck shop (ASC side) / langs snoepwinkel (langs Nasorg)
Gr 6:    Gr 6 quad / vierkant
Gr 7:    Gr 7 quad / vierkant

Map of School

Parent meetings  /  Ouervergaderings

Parents are to meet in the appropriate quads for a short meeting with Mrs Smith before reporting to their children’s classes.

Ouers moet vir ‘n kort vergadering met mev. Smith in die toepaslike vierkante vergader voordat hulle by hul kinders se klasse vergader.

Gr 1, 2 & 3:    Gr 1 quad / vierkant

Gr 4 & 5:         Gr 6 quad / vierkant

Gr 6 & 7:         Gr 7 quad / vierkant

Please refer to the map of the school.  Verwys asseblief na die kaart van die skool

________________________________________________________________________

SCHOOL  FUNCTIONS.

For security reasons, only the main gate will be open for functions at the school.

SMS MESSAGE SERVICE FOR PARENTS

The SMS message service keeps you, the parents, as fully informed and up-to-date as possible about your child’s school activities and other important information.  The messaging system is run by a company called smsweb.  It is not necessary for you to sms or phone the school if your child is absent.  We shall keep you up-to-date with relevant information pertaining to your child.  This will include messages like:

  • Your child is sick. Please contact the school immediately.
  • There will be a parent/teacher evening tomorrow at 19:00.
  • Your child has a form that needs your signature.
  • Your child got a detention today.
  • Your child scored highest marks in a maths test today

We shall also send you notifications of important meeting dates such as parent/teacher evenings.

This service has the full support of the Governing Body, as it saves money for the school and improves communication between the school and parents.


SKOOLFUNKSIES

Slegs die hoofhek sal gedurende funksies by die skool oop wees.

SMS BOODSKAPDIENS AAN OUERS

Die SMS boodskapdiens hou ons ouers ingelig oor hul kinders se skool aktiwiteite en enige ander belangrike skool aangeleenthede.  Die diens word bedryf deur ‘n maatskappy, smsweb.  Dit is nie nodig om die skool te sms of skakel in u kind se afwesigheid nie.

Ons sal u ingelig hou met relevante inligting rakende u kind, soos byvoorbeeld:

  • U kind is siek.  Kontak asb dadelik die skool.
  • Onthou die ouer/onderwyser vergadering more-aand om 19:00.
  • U kind het ‘n vorm wat u handtekening benodig.
  • U kind het vandag detensie ontvang. Kontak asb die skoolhoof.
  • Veels geluk, u kind het beste presteer in die wiskunde toets.

Ons stuur ook kennisgewings rakende belangrike datums of vergaderings aan u stuur.

Hierdie diens het die volle ondersteuning van die skool se beheerligaam, aangesien dit die skool geld spaar asook verbeterde kommunikasie met ouers bewerkstellig.