2019 ENROLMENTS:

Dear Parents

  1. It is our pleasure to make the Application Package for admission to our school available to parents. Please click on the Application Package, print all of the relevant documents (Admission Form, Debit Order Form, Financial Undertaking, Visual Screening Form (only Grade 1) and Confidential Form Re: Child). Complete, sign and attach all of the necessary documentation. Hand all of the forms from the Application Package to the enrolment officer at the school.  Enrolment will only be considered once all of the necessary documentation has been received.
  2. The completed Application Package must be handed to the enrolment officer at the Primary School from Saturday, 10 February 2018 (between 08:00 and 11:00) and not later than 23 March 2018. All applications received after 23 March 2018, will be placed on a waiting list. Only available spaces will then be filled. Should we not be able to accommodate all applicants in the feeder community, places will be allocated on a first come, first served basis. We therefore suggest that you should not wait until the closing date to submit your application. You will receive written notification of your child’s acceptance into Kenridge Primary School by 22 June 2018.
  3. Please direct all enrolment enquiries to the primary school at 021 976 3046 or to soria.human@kenridge.org.za.

_________________________________________________________________________

2019 INSKRYWINGS:

Geagte ouers

  1. 1. Dit is vir ons ‘n voorreg om die Aansoekpakket, vir toelating tot ons skool, aan u beskikbaar te stel. Selekteer die Inskrywingspakket, druk al die betrokke dokumente (Toelatingsvorm, Debietordervorm, Finansiële onderneming, Visuele Siftingsvorm (slegs Graad 1) asook die Vertroulike Inligting omtrent u kind).  Voltooi, teken en heg al die nodige dokumente aan, en bring dit na die inskrywingskantoor by die Laerskool.  Toelating sal slegs oorweeg word, sodra alle betrokke dokumente voltooi, geteken en ontvang is.
  2. Die voltooide Aansoekpakket moet die inskrywingskantoor vanaf Saterdag, 10 Februarie 2018 (tussen 08:00 en 11:00), maar nie later as 23 Maart 2018, bereik nie. Alle aansoeke wat na 23 Maart 2018 ontvang word, sal op ‘n waglys geplaas word. Slegs beskikbare plekke sal gevul word. Indien ons nie in staat sou wees om alle leerders binne die voedergemeenskap te akkommodeer nie, sal die datum van u aansoek in ag geneem word. Moet dus nie wag tot die sluitingsdatum nie. Indien u kind in ons skool aanvaar word, sal u voor/op 22 Junie 2018 skriftelik daarvan verwittig word.
  3. Rig asseblief alle inskrywingsnavrae aan die laerskool by 021 976 3046 of aan soria.human@kenridge.org.za.

_________________________________________________________________________

Pre-Gr R & Gr R Enrolment Package / Inskrywingspakket:

_________________________________________________________________________

Gr 1- 7 Enrolment Package / Inskrywingspakket:

_________________________________________________________________________

After School Centre: