Back to school stationery requirements 2020: ENG / AFR

Welcome to Grade 3

Grade 3 is a year of many firsts and a few lasts…
Grade 3 is a year of consolidating on the foundations that were set from Grade R to Grade 2. The learners are more independent and responsible. The educators follow a holistic approach towards learners. This approach enables them to form balanced and happy learners.

Grade 3 is the first year in which it is expected of learners to present a formal oral in both their first and second languages. It is also the first year when learners do formal assessments in Xhosa and Technology.

Each Grade 3 class is equipped with a whiteboard and projector. This equipment makes it possible for Mimio and interactive lessons to be presented. This was successfully implemented in 2010 and the learners still enjoy working on this board. The classes are also equipped with internet connections allowing for communication such as e-mail.

Below are some of the discussion points that will be dealt with at the parent information meeting. Lastly, we would like to assure you, that we are looking forward to teaching your child in Grade 3.

Parent Information

Aims of Grade 3

 • Learn independence & responsibility.
 • Learn to listen and follow instructions.
 • Learn to respect and tolerate others.
 • Learn to finish tasks within a given time.

Class Organization

 • Each class is different – don’t compare
 • Teachers plan together but teach differently
 • DISCIPLINE – Rewards and consequences differ from class to class
 • Money and letters in clearly marked envelopes, please
 • Return reply slips promptly
 • Label all clothes and possessions
 • Keep extra stationery at home for homework
 • Pack healthy lunches
 • Birthdays – No large cakes that need to be cut (cupcakes and small treat packets are easier to manage)
 • Recycling points MUST be written down and signed by a parent.
 • Assessment books will be sent home every few weeks. Please look at this carefully as you will be able to see where your child may need a little extra support.
 • Silent Uninterrupted Reading for Enjoyment:  Must at all times have a novel at school
 • Fisantekraal / Uitsig Animal Rescue are the charities supported by Grade 3. Please send any towels, blankets and animal toys, etc. which you no longer need, when requested.
 • Parent contact – please make an appointment with the teacher if there is anything which you would like to discuss, as teachershave meetings and sport commitments after school.
 • Please do not wait in the area outside your child’s class near the end of the school day as this is a distraction to learners and teachers. Arrange to meet your child at one of the gates.

Homework

 • Requires adult supervision
 • Signed daily by parent – not only aftercare teacher
 • No homework on Friday unless catching up on work
 • Projects and orals given 1 – 2 weeks with prior warning
 • Please check for lice regularly! Treat ASAP and inform the teacher.

Outings

This year, we will be visiting Butterfly World and Eagle Encounters at Spier.

 • The costs of the above will be debited to your account.
 • Learners will be transported by bus.

Baie welkom in Graad 3

Graad 3 is ‘n jaar in u kind se lewe vol baie eerstes en ‘n paar laastes…

In die laaste jaar van u kind se Grondslagfase word daar voortgebou en afgerond aan die fondasies wat vanaf Graad R tot Graad 2 gelê is. Die leerders is meer onafhanklik en verantwoordelik.  Die onderwysers volg ‘n “heelkind” benadering om sodoende ‘n gebalanseerde en gelukkige leerder te vorm.

Graad 3 is die eerste jaar wanneer daar van leerders verwag word om formele mondelinge in beide eerste en tweede taal  te doen. Dit is ook die eerste jaar wanneer hulle assesserings moet aflê in Xhosa en Tegnologie.

Elke klaskamer in Graad 3 is toegerus met ‘n dataprojektor en daar word gebruik gemaak van Mimio om interaktiewe lesse moontlik te maak.  Dit is met groot sukses in 2010 aangebring en die leerders geniet dit steeds baie om met die borde te werk.  Die klasse is ook toegerus met internetpunte wat kommunikasie d.m.v. e-pos vergemaklik.

‘n Paar besprekingspunte, soos aan ouers met die oueraand deurgegee word, word hieronder genoem.

Ten laaste wil ons u verseker dat ons baie uitsien daarna om u kind in Graad 3 te onderrig.

Ouerinligting

Doelwitte in Graad 3

 • Aanleer van onafhanklikheid en verantwoordelikheid
 • Aanleer van luistervaardighede en leer om instruksies uit te voer.
 • Leer om ander te respekteer en te verdra
 • Leer om opdragte binne ‘n bepaalde tyd uit te voer.

Klasorganisasie

 • Die klasse verskil – moenie vergelyk nie.
 • Onderwysers beplan saam, maar onderrig elkeen anders.
 • DISSIPLINE – Belonings en gevolge verskil van klas tot klas.
 • Stuur asseblief alle gelde in duidelik gemerkte koeverte.
 • Voltooi asseblief afskeurstrokies en stuur dit stiptelik terug skool toe.
 • Merk alle klere en besittings.
 • Hou ‘n stel skryfbehoeftes by die huis vir huiswerk.
 • Pak gesonde pousekos in.
 • Verjaardae – geen groot koeke nie; kolwyntjies en partytjiepakkies is makliker om uit te deel en te geniet.
 • Herwinningspunte moet neergeskryf en deur ‘n ouer geteken word.
 • Assesseringsboeke sal elke paar weke huis toe gestuur word – gaan dit deeglik na sodat die areas waar ekstra ondersteuning nodig is, aangespreek kan word.
 • Biblioteekboek vir stillees
 • Fisantekraal / Uitsig Animal Rescue is die Graad 3 liefdadigheidsprojek.  Stuur asseblief enige komberse, handdoeke of dierespeelgoed, ens. wat u nie meer gebuik nie, wanneer ons daarvoor vra.
 • Ouerkontak – maak ‘n afspraak met die klasonderwyser wanneer daar iets is wat bespreek moet word.  Onderwysers is vanweë vergaderings, sport- en ander verpligtinge nie altyd direk na skool beskikbaar nie.
 • Moet asseblief nie aan die einde van die dag buite die klas vir jou kind wag nie.  Dit trek die aandag van die leerders en onderwysers af.  Reël dat u u kind by een van die skoolhekke ontmoet.

Huiswerk

 • Volwasse toesig is nodig.
 • Ouers moet elke dag teken – nie net die nasorgonderwyser nie.
 • Geen huiswerk op ‘n Vrydag nie – behalwe agterstallige werk.
 • 1 – 2 weke kennisgewing word vir projekte en mondelinge gegee.
 • Inspekteer hare gereeld vir luise.  Behandel dit DADELIK en laat weet die klasonderwyser.

Uitstappies

Ons besoek hierdie jaar vir Butterfly World en Eagle Encounters by Spier

 • Geld sal teen u rekening gedebiteer word.
 • Ons maak van busvervoer gebruik.

 

Spelling Bee

For an interactive spelling programme, to help your child improve his/her spelling, go to  www.learner.org/interactives/spelling and click on your child’s grade.

Verbeter jou kind se vermoë om in Engels te spel. Gaan na www.learner.org/interactives/spelling en klik op u kind se graad.