Gr 4 November Exam Timetable

Important Dates Term 4 / Belangrike Datums Kwartaal 4

Back to school stationery requirements 2020: ENG / AFR

Welcome to Grade Four and the Intermediate Phase

With Grade Four being the first year in the Intermediate Phase, it is a year of many firsts and exciting challenges and experiences. This year will definitely be one of growth and it will present many opportunities for the learners to become more independent.

The Grade Four team consists of: Raché de Villiers (Grade Head), Kathy Christy, Leanne Preuss, Jessica McEvoy, Ilse Boshoff, Colleen Beck, Ina Bornman and Wayne Hulme.

In Grade Four, our main aim will always be to bring out the best in all of the learners and help them to realise that they have many talents and strengths. We also promote balance between academics, sport and cultural activities.

Thank you for all the support that we have already received and we are confident that together we can make this an exciting and successful year for every learner.

General Information:

Absenteeism:

If possible, please notify the class teacher via e-mail if your son / daughter is absent. It would be appreciated if you could also make arrangements for work to be fetched from Reception or to be sent home with a sibling or neighbour.

Latecomers:

Please try to have your son / daughter at school on time. We start teaching at 07:55 and we generally write our assessments first thing in the morning. Arriving once an assessment has already started, often causes anxiety.

Music lessons during school hours:

The onus is on the learner to catch up on any classwork that is missed.

Assessments:

A term planner is supplied in the second week of each term. Details of the contents of every test requiring preparation is also supplied (pasted into or noted in the learners’ Homework Book).

All tests carry weight for the report. In Term 2 and 4, the examination and class test marks are combined for the report.

Homework:

 • Our policy is to set 45 minutes of homework per day (excluding test / exam preparation). This will consist mainly of Maths, reading and spelling.
 • Please practise bonds and tables daily.
 • Homework Books must please be signed daily by a parent / guardian.

Maths:

 

We only write two Maths exam papers in June and two in November:

We record marks under the following headings:

– Mental & Calculations

– Problem Solving (calculator work)

– Practical Application

We usually write a Maths test every Thursday. Dates are available on the CASS plan.

Phys Ed:

 • Phys Ed is compulsory.
 • A letter from a parent is required to excuse a learner from a lesson. Attendance and participation marks are added to assessment marks for the term mark.
 • We aim to challenge the learners and expose them to new trends in exercise.

Highlights for the Year:

Term 1

 • Kenridge Walkabout

Term 2

 • Camp: Bergkroon (Wellington) bergkroon.co.za
  • one night
 • 2 classes (CB and KC), 3 English classes (BI, JM & LP), 3 Afrikaans classes (IB, RD & WH)
 • Afrikaansdag: At school

Term 3

 • RAD Day: At school

Term 4

 • Craft Day: At school
 • Fun Day: At school

——————————————————————————————————————————

Welkom in Graad Vier en die Intermediêre Fase

Graad Vier is die eerste jaar in die Intermediêre Fase en dit is ook ‘n jaar met baie eerstes asook baie uitdagings en ondervindings. Dit sal beslis ‘n jaar van groei wees en baie geleenthede sal vir die leerders geskep word om hul selfstandigheid te ontwikkel.

Die Graad Vier span bestaan uit: Raché de Villiers (Graadhoof), Kathy Christy, Leanne Preuss, Jessica McEvoy, Colleen Beck, Ilse Boshoff, Ina Bornman en Wayne Hulme.

In Graad Vier is dit ons doel om elke leerder bewus te maak van hulle talente en om hulle te help om net hul beste te lewer. Ons heg baie waarde aan ‘n goeie balans tussen akademie, sport en kultuur.

Dankie vir al die ondersteuning wat ons alreeds ontvang het en ons is seker dat, met u hulp, hierdie jaar vir elke leerder opwindend en suksesvol sal wees.

Algemene inligting:

Afwesigheid:

Stel asseblief u dogter / seun se klasonderwyser per e-pos in kennis as hy / sy afwesig is. Tref asseblief ook reëlings om werk wat in die skool gedoen is, by Ontvangs af te haal of dat dit deur ‘n maat / familielid huis toe geneem word.

Leerders wat laatkom:

Probeer asseblief om u dogter / seun elke oggend betyds by die skool te besorg. Ons klasse begin om 07:55 en gewoonlik word assesserings vroeg in die oggend geskryf.   Om laat te kom wanneer ‘n assessering reeds begin het, veroorsaak gewoonlik angstigheid.

Musieklesse gedurende skoolure:

Dit is die leerder se verantwoordelikheid om self agterstallige werk in te haal.

Assesserings:

‘n Kwartaalprogram word in die tweede week van elke kwartaal verskaf. Inligting oor die inhoud van elke toets, waarvoor daar voorberei moet word, word ook verskaf. Die kwartaalprogram en toetsinhoud word in die Huiswerkboek geplak.

Alle toetse word in berekening gebring vir die rapportpunt. Die rapportpunt in die tweede en vierde kwartaal is ‘n gesamentlike punt van toetse en die eksamen.

Huiswerk:

 • Ons beleid is dat daar vir 45 minute per dag huiswerk gedoen moet word (toets- en eksamenvoorbereiding is nie ingesluit nie). Die huiswerk sluit hoofsaaklik Wiskunde, lees en spel in.
 • Getalkombinasies en tafels moet daagliks geoefen word.
 • Huiswerkboeke moet daagliks deur ouers / voogde geteken word.

Wiskunde

 

Ons skryf slegs twee Wiskunde eksamenvraestelle in Junie en ook twee in November.

Ons teken die punte onder die volgende opskrifte aan:

– Hoofreken & Bewerkings

– Probleemoplossing (rekenaarwerk)

– Praktiese Toepassing

Ons skryf gewoonlik elke Donderdag ‘n Wiskundetoets. Datums verskyn op die toetsrooster.

Liggaamlike Opvoeding:

 • LO is verpligtend.
 • ‘n Brief van ‘n ouer / voog word verlang om ‘n leerder van ‘n LO-les te verskoon.
 • Punte vir aanwesigheid en deelname word by assesseringspunte gevoeg om ‘n kwartaalpunt te bepaal.
 • Dit is ons doel om elke leerder bloot te stel aan nuwe soorte oefeninge.

Hoogtepunte vir die jaar:

Kwartaal 1

 • Staptog deur Kenridge

Kwartaal 2

 • Kamp: Bergkroon (Wellington) bergkroon.co.za
 • een nag
 • 2 klasse (CB and KC), 3 Engelse klasse (BI, JM & LP), 3 Afrikaanse klasse (IB, RD & WH)
 • Afrikaansdag: by die skool

Kwartaal 3

 • RAD Day: by die skool

Kwartaal 4

 • Craft Day: by die skool
 • Pretdag: by die skool