Gr 6 November Exam Timetable

Exam Content 2019 / Eksameninhoud 2019

Important Dates Term 4 / Belangrike Datums Kwartaal 4

Back to school stationery requirements 2020: ENG / AFR

Welcome to Grade Six!

Grade Six Teachers:

 • 1) Afrikaans:
  1. Nico Aldrich (Graadhoof)
  2. Charles Bennet
  3. Michelle van Rhyn

  2) Engels:

  1. Cristina Correia
  2. Megan Thomlinson
  3. Sandra de Villiers
  4. Mason Apps

  3) Tweetalig:

  1. Claudell Müller

613CE019-DE38-465E-B71D-B7D6E1B73833

We would like our Grade Six learners to follow these basic guidelines:

 • Please remind your children to pack their school bags the night before school and ensure that they are prepared for the following day.
 • We recommend that they go to bed early to ensure a good night’s rest, to be prepared for a wonderful day of learning.
 • We take pride in our school uniform and therefore ask learners to always wear the correct school uniform. Do not mix and match PE clothes and the formal school uniform.
 • Please make sure that all stationery and clothing are clearly labeled with your child’s name and surname. Learners are aware of the lost property procedures.
 • Every Grade Six learner has signed a cellphone policy and we therefore expect them to uphold this contract. Cellphones and smartwatches must be switched off as soon as they enter the school grounds and handed to the class teacher at the beginning of the school day.
 • If your child is absent, he / she is responsible for catching up on work that has been missed. This also applies to learners who attend music lessons during school hours.

General:

 • Please refer to the CASS dates that are in your child’s general file, for any important dates.
 • Please teach your children time management skills by helping them to set up a study timetable, to ensure that they are well prepared for all assessments.
 • Mathematics is a practical subject that should be revised daily. If you have paid for a Matific login, your child will have the login details pasted in his / her homework diary. Follow the link to the website, on which children can practise more concepts in a fun and interactive way. https://www.matific.com/za/en-za/home/

Exciting events:

We are looking forward to our camp, which takes place during Term 3. This is the time when we see our learners grow and start to move out of their comfort zones.

On this note, we ask that you encourage your children to step out of their comfort zones and try something new by getting involved in all aspects of Kenridge Primary School. Please help them to find a balance between academics, sport, cultural and social activities.

Thank you for your participation and commitment, to ensuring that your child has the best year possible.

Here, in Grade Six, we strive for progress, not perfection. We encourage our learners to learn from their mistakes and use them to grow.

 

STRIVE Ÿ PERSIST Ÿ LISTEN Ÿ CREATE

——————————————————————————————————————–

Welkom in Graad 6!

Graad 6-onderwysers:

 • 1) Afrikaans:
 1. Nico Aldrich (Graadhoof)
 2. Charles Bennet
 3. Michelle van Rhyn
 • 2) Engels:
 1. Cristina Correia
 2. Megan Thomlinson
 3. Sandra de Villiers
 4. Mason Apps
 • 3) Tweetalig:
 1. Claudell Müller

613CE019-DE38-465E-B71D-B7D6E1B73833

Ons versoek vriendelik dat ons Graad 6-leerders die volgende basiese riglyne sal volg:

 • Herinner u kinders om hul skooltasse alreeds die vorige aand te pak en seker te maak dat hulle gereed is vir die volgende skooldag.
 • Ons stel voor dat hulle vroeg genoeg bed toe gaan om te verseker dat hulle ‘n goeie nagrus kry om ’n leersame skooldag te geniet.
 • Ons heg baie waarde aan ons skooluniform. Maak asseblief seker dat LO-kleredrag nie met die formele skooluniform gemeng word nie.
 • Maak asseblief seker dat alle skryfbehoeftes, asook klere, duidelik gemerk is met u kind se naam en van. Leerders is bewus van die prosedure wat gevolg moet word om verlore goedere terug te kry.
 • Elke Graad 6-leerder het ’n selfoonbeleid onderteken en daarom verwag ons van hulle om hierdie kontrak na te kom. Selfone en “smart watches” moet afgeskakel word sodra hulle die skoolperseel betree en ingegee word by die klasonderwyser aan die begin van ’n skooldag.
 • Indien u kind afwesig is, is dit hul eie verantwoordelikheid om werk wat behandel is, in te haal. Dit geld ook vir leerders wat musieklesse gedurende skoolure bywoon.

Algemeen:

 • Verwys asseblief na die toetsrooster wat in u kind se algemene lêer is, vir enige belangrike datums.
 • Leer asseblief vir u kinders goeie tydsbestuur, deur ’n studierooster op te stel, wat sal verseker dat hulle goed voorbereid is vir alle assesserings.
 • Wiskunde is ’n praktiese vak wat daagliks geoefen moet word. Indien u betaal het vir Matific, is die intekenbesonderhede in alle leerders se huiswerkboeke geplak. Hier is die skakel vir die webtuiste: https://www.matific.com/za/en-za/home/

Opwindende gebeurtenisse:

Ons is baie opgewonde omtrent die Graad 6-kamp wat gedurende Kwartaal 3 sal plaasvind. Dit is op hierdie kamp waar ons die leerders sien groei en uit hulle gemaksone beweeg.

Na aanleiding hiervan, vra ons ook dat u u kind sal aanmoedig om uit sy / haar gemaksone te beweeg en iets nuuts aan te pak. Hulle kan betrokke raak by enige geleenthede wat Laerskool Kenridge hulle bied. Help asseblief u kind om ’n balans tussen akademie, sport, kultuur asook sosiale aktiwiteite te vind.

Baie dankie vir u deelname en toewyding om te verseker dat u kind die beste Graad 6-jaar sal beleef.

Hier, in Graad 6, streef ons na vordering en nie volmaaktheid nie. Ons moedig ons leerders aan om uit hulle foute te leer en daardeur te groei.

 

STREEF Ÿ VOLHARD Ÿ LUISTER Ÿ SKEP