Logo alleen - woorde onder middel

GRADE R

 

Welcome to Kenridge Pre-primary School and thank you for making enquiries about our excellent facilities. We are an independent school, registered with the Western Cape Education Department. We offer quality early childhood education to learners who turn 6 in their Gr R year or 5 in Pre-Gr R. We give preference to learners who reside in Kenridge, Durbell, Durbanville Hills, De Bron, Doordekraal, Welgemoed North, Protea Valley, Kanonberg,Welgedacht, Van Riebeeckshof and Oude Westhof.

 

During the first year of Foundation Phase (Gr R) we guide the learners to reach their full potential, at their own pace – in a safe, stimulating environment. Our learners are encouraged to think critically and divergently, to cope independently and to problem solve in a creative manner. The Reception year programme is diverse and encompasses the development of the whole child and how he/she perceives his/her world. It meets the requirements of the Curriculum Assessment Policy Statement, which includes Mathematics, Home Language and Life-Skills.

We aim to develop and build a good self-concept by creating situations in which our young learners are able to achieve success. We facilitate a sense of self-worth in our learners. This includes being respected for who and what they are, by their peers and teachers. Our most important objective is to achieve a level of readiness for formal schooling in Grade One. However, readiness cannot be taught. We therefore offer a dynamic and fun-filled daily programme which exposes the young child to situations and experiences to assist him in acquiring the readiness skills whilst in a play-environment.

 

Any developmental lags identified through our continuous evaluations, are referred to a Support Team who then assist the child through Occupational Therapy, Speech Therapy or Psychological Support.

 

The fact that we are under the “parentage” of the Primary School has afforded us so many benefits. We are able to complement our programme with the excellent credentials offered by this facility. Our learners receive movement education, computers and Xhosa tuition from educators who offer these professionally.

 

Over and above these stimulating activities, we also offer a wide choice of optional extra-mural activities which include:

 • A+ Students (Math)
 • Ballet
 • Build-em-Brix
 • Chess Skills
 • CJA Jiu-Jitsu
 • Click-A-Mouse (Computer)
 • Combat Jiu-Jitsu
 • Craft Legacy
 • Gymnastics
 • Hip Hop
 • My Golf Academy (Introduction to Golf)
 • Karate
 • KSSS (Kenridge sport specific skills)
 • Mini-Cricket (Summer)
 • Mini-Rugby (Winter)
 • Modern Dance
 • Mozart Music Mouse
 • Pottery Projects (Clay Play)
 • Experi-Buddies
 • Swimrite (Learn 2 swim)
 • Toro Tennis

 

We have a fully qualified, highly motivated, enthusiastic staff. Each educator is committed to providing an enriched and structured environment. Our school hours are from 08:00 to 12:30.

 

Our staff:

Tossie Alexander Principal: Pre-Grade R & Grade R
Anneke Pretorius Teacher and Grade Head – Fish class (Afr)
Tammy Kuun Teacher – Bunny class (Eng)
Celesti Aldrich Teacher – Dolphin class (Eng)
Ezélle Wessels Teacher – Bee class (Afr)
Megan Ferreira Teacher – Hippo class (Eng)
Lerisa du Plessis Teacher – Owl Class (Afr)
Joannie Oosthuizen Teacher – Ladybird class (Eng)
Christine Engelbrecht Teacher – Butterfly class (Afr)
Juanita van der Merwe Secretary
Christel Alexander Assistant
Madison Pretorius Assistant
Cecilia Brink Assistant
Ashlin van Beeck Roaming Facilitator
Nicole Gerber Roaming Facilitator
Gloria Nyembezi General assistant / Cleaner
Welky Visagie General assistant / Cleaner
Gugs Phakamile Handyman & gardener

 

We trust that our learners and their parents will experience the thrilling, exciting, educational adventure that Reception Year education is all about. For more detailed information please view our Enrolment Prospectus on the home page. We invite all interested parties to visit our school and look forward to meeting you.

 

 

KPS 2018 final logo

 

 

Elke Kind, Elke Kans, Elke dag

Every Child, Every Chance, Every day

 

____________________________________________

 

 

Logo alleen - woorde onder middel

 

 

GRAAD R

 

Welkom by Pre-primêre Skool Kenridge. Dankie dat u navraag doen oor ons uitstekende fasiliteite. Ons is ‘n onafhanklike skool wat geregistreer is by die Wes- Kaapse Onderwysdepartement. Ons bied gehalte onderrig aan voorskoolse leerders wat 6 word in hul Gr R jaar en 5 in hul Pre-Gr R. Voorkeur word verleen aan kinders wat in die volgende areas woonagtig is: Kenridge, Durbell, Durbanville Heuwels, De Bron, Doordekraal, Welgemoed Noord, Proteavallei, Kanonberg, Welgedacht, Van Riebeeckshof en Oude Westhof.

 

Gedurende die eerste jaar van die Grondslagfase (Gr R) begelei ons die leerders om hul volle potensiaal, teen hul eie tempo – in ‘n veilige en stimulerende omgewing te bereik. Ons leerders word aangemoedig om verskillend en krities te dink, onafhanklikheid te ontwikkel en om probleme op ‘n skeppende manier op te los. Die Gr R gereedmakingsprogram is uiteenlopend en omsluit die kinders se ontwikkeling en ook hoe hul die wêreld beleef. Dit voldoen aan die vereistes vir die Kurrikulum Assesserings Beleids Verklaring wat Wiskunde, Huistaal en Lewensvaardighede insluit.

 

Een van ons doelwitte is om die leerders se selfbeeld te ontwikkel, deur geleenthede te skep waar die jong kind sukses kan beleef. Ons ondersteun leerders ook daarin om ‘n gevoel van selfwaardigheid te ontwikkel, deur wedersydse respek vir wie hulle is en waar hulle vandaan kom. Ons belangrikste oogmerk is om ‘n vlak van gereedheid vir formele onderrig te bewerkstellig. Skoolgereedheid kan egter nie aangeleer word nie. Dus word die jong kind soggens blootgestel aan ‘n gestruktureerde program, waar hy situasies kan beleef wat hom ondersteun om gereedheidsvaardighede in ‘n “speel”-omgewing te ontwikkel.

 

Enige ontwikkelingsagterstande wat gedurende ons deurlopende evaluering geïdentifiseer word, word na ons Onderwyserhulpspan verwys. Ons span bestaan uit ‘n Arbeidsterapeut, Spraakterapeut en Opvoedkundige Sielkundige.

 

Die feit dat ons onder die voogdyskap van die Laerskool Kenridge is, het al vir ons baie voordele meegebring. Ons is gevolglik in staat om ons eie program te komplimenteer met dienste van spesialis opvoeders op die volgende gebiede: bewegingsopvoeding, rekenaaronderrig en Xhosa.

 

Bo en behalwe hierdie stimulerende aktiwiteite, is daar ‘n groot keuse van opsionele buitemuurse aktiwiteite wat op die keuse- en kostevorm aangedui moet word. Dit sluit in:

 • A+ Students (Wiskunde)
 • Ballet
 • Build-em-Brix
 • CJA Jiu-Jitsu
 • Click-A-Mouse (Rekenaar)
 • Combat Jiu-Jitsu
 • Craft Legacy
 • Experi-maatjies
 • Gimnastiek
 • Hip Hop
 • My Golf Academy (Introduction to Golf)
 • Karate
 • KSSS (Kenridge sport specific skills)
 • Mini-Krieket (Somer)
 • Mini-Rugby (Winter)
 • Moderne Danse
 • Mozart Musiek Muis
 • My Golf Academy (Introduction to Golf)
 • Pottery Projects (Clay Play)
 • Skaakvaardighede
 • Swimrite (Learn 2 Swim)
 • Toto Tennis

 

Ons ten volle gekwalifiseerde personeel, is geȉnspireerde en entoesiastiese opvoeders wat hulself verbind tot die daarstelling van ‘n verrykte en gestruktureerde leeromgewing.  Skoolure is vanaf 08:00 tot 12:30.

 

Ons personeel:

Tossie Alexander Skoolhoof: Pre-Graad R & Graad R
Anneke Pretorius Graadhoof en Onderwyseres – Vissieklas (Afr)
Tammy Kuun Onderwyseres – Hasieklas (Eng)
Celesti Aldrich Onderwyseres – Dolfyntjieklas (Eng)
Ezélle Wessels Onderwyseres – Bytjieklas (Afr)
Megan Ferreira Onderwyseres – Seekoeiklas (Eng)
Lerisa du Plessis Onderwyseres – Uiltjieklas (Afr)
Joannie Oosthuizen Onderwyseres – Skilpadbesieklas – (Eng)
Christine Engelbrecht Onderwyseres – Skoenlapperklas (Afr)
Juanita van der Merwe Sekretaresse
Christel Alexander Assistent
Madison Pretorius Assistent
Cecilia Brink Assistent
Nicole Gerber Fasiliteerder
Ashlin van Beeck Fasiliteerder
Gloria Nyembezi Algemene assistent / Skoonmaker
Welky Visagie Algemene assistent / Skoonmaker
Gugs Phakamile Nutsman & tuinier

 

Ons vertrou dat ons leerders, sowel as hul ouers, die Ontvangsfasejaar as ‘n genotvolle en opwindende opvoedkundige avontuur sal ervaar. Indien u enige verdere inligting verlang, besoek gerus ons Inskrywingsprospektus op die tuisblad. Ons nooi u vriendelik uit om ons skool te besoek en sien uit daarna om u te ontmoet.

 

 

KPS 2018 final logo

 

 

Elke Kind, Elke Kans, Elke dag

Every Child, Every Chance, Every day