2019 PTA

The Kenridge PTA comprises of a Governing Body representative, four teachers and twelve parents who are voted onto the committee on an annual basis.

This committee meets on a monthly basis to discuss their objectives and projects for the year.

Committee Members

 • Tracey Farndell (Chairperson)
 • Marna Wright (Vice Chairperson)
 • Tracy Goodrich (Secretary)
 • Wil Bazzard
 • Renee Colatruglio
 • Kim Evans
 • Conél Ferreira (co-opted)
 • Zanrie Hearn (co-opted)
 • Tracy Kriek
 • Lizelda Meyer
 • Kim Myburgh (co-opted)
 • Carlyn Pedro

 

Kenridge Staff

 • Governing Body Representative:
  • Claudell Müller
 • Teachers:
  • Charles Bennett
  • Jayde Dunlop
  • Bronwyn Ford (co-opted)
  • Megan Tomlinson (co-opted)

 

The primary focus is to plan and implement fundraising activities for the benefit of the school, arrange events at the school and assist with charity events.

The teachers and PTA members are committed to the various projects in terms of giving of their time, and being involved in the projects from initiation to completion.

Events arranged by the committee include:

 • Appreciation days for the maintenance staff, teaching and administrative staff
 • Motivational talks for Kenridge learners
 • The annual Kenridge Carnival which takes place on the first Friday of the 4th term
 • The Señor Chef Initiative and Raffle, which takes place every two years.

All proceeds from the various fundraising initiatives contribute towards a specific initiative identified by the Governing Body. For 2019, it will continue to be the upgrading of the various playground areas on the campus.

For further information, please contact the Chairperson at: kps_pta@kenridge.org.za
OOV-2019

Die Kenridge-OOV bestaan uit ‘n Beheerliggaam verteenwoordiger, vier onderwysers en twaalf ouers vir wie daar jaarliks gestem word om op hierdie komitee te dien.

Hierdie komitee vergader op ‘n maandelikse basis om hul doelstellings en projekte vir die jaar te bespreek.

Komiteelede

 • Tracey Farndell (Voorsitter)
 • Marna Wright (Ondervoorsitter)
 • Tracy Goodrich (Sekretaris)
 • Wil Bazzard
 • Renee Colatruglio
 • Kim Evans
 • Conél Ferreira (gekoöpteer)
 • Zanrie Hearn (gekoöpteer)
 • Tracy Kriek
 • Lizelda Meyer
 • Kim Myburgh (gekoöpteer)
 • Carlyn Pedro

Kenridge-personeel

 • Beheerliggaamverteenwoordiger:
  • Claudell Müller
 • Opvoeders:
  • Charles Bennett
  • Jayde Dunlop
  • Bronwyn Ford (gekoöpteer)
  • Megan Tomlinson (gekoöpteer)

Die primêre fokus is om fondsinsamelingsaktiwiteite te beplan en te implementeer tot voordeel van die skool, om geleenthede by die skool te reël en om te help met liefdadigheidsgebeurtenisse.

Die onderwysers en die OOV-lede is verbind tot die verskillende projekte deur van hul tyd op te offer en betrokke by die projekte te wees, vanaf inisiasie tot voltooiing.

Geleenthede wat deur die komitee gereël word, sluit in:

 • Waarderingsdae vir die instandhoudingspersoneel, onderwysers en administratiewe personeel
 • Motiverende gesprekke vir Kenridge-leerders
 • Die jaarlikse karnaval wat op die eerste Vrydag van die 4de kwartaal plaasvind
 • Die Señor Chef-inisiatief en lootjie wat elke twee jaar plaasvind.

Alle opbrengste van die verskillende fondsinsamelingsinisiatiewe dra by tot ‘n spesifieke inisiatief wat deur die Beheerliggaam geïdentifiseer word. Vir 2019, sal dit steeds die opgradering van die verskillende speelterreinareas op die kampus wees.

Vir verdere inligting, kontak asseblief die Voorsitter by: kps_pta@kenridge.org.za